Aktualnie jesteś w :

Strona Główna Ciekawe Linki Moje Boisko Orlik

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012”

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, Zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2.  Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

3.  Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest animator sportu, zwany dalej Animatorem oraz gospodarz obiektu.

4.  Animator, a w czasie jego nieobecności gospodarza obiektu, czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

1.  Ogólne zasady korzystania z obiektu:

a)  obiekt jest ogólnodostępny,

b)  korzystanie z obiektu jest  bezpłatne,

c)  osoby przybywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych,

d)  obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę i udostępnianym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na obiekcie oraz na stronie internetowej zarządcy,

e)  osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

f)  warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 4a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie przeznaczone do boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz obuwie typu halowego),

g)  zajęcia na obiekcie organizuje animator w godzinach swej pracy udostępnianych na tablicy ogłoszeń znajdującej się na obiekcie oraz na stronie internetowej zarządcy,

2.  Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

a)  jeżeli z wnioskiem do animatora, a w czasie jego nieobecności do gospodarza obiektu wystąpi osoba, która udostępni swoje dane osobowe oraz nr telefonu kontaktowego;

b)  przez kluby sportowe i inne organizacje ( osoba odpowiedzialna  udostępni  swoje dane osobowe oraz nr telefonu);

c)  max. 2 razy w tygodniu;

d)  na czas nie dłuższy niż 1,5 h;

3.  Podstawowe obowiązki użytkownika:

a)  przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

b)  stosowanie się do poleceń animatora, a w czasie jego nieobecności gospodarza obiektu,

c)  korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

d)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

e)  niezwłoczne informowanie animatora, a w czasie jego nieobecności gospodarza obiektu, o wszelkich uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

4.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolców;

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem  boisk, np. rower,   motorower,  deskorolka , rolki, itp.

c)  niszczenie  urządzeń  sportowych  i  płyty  boiska;

d)  wchodzenie  na  ogrodzenie  i urządzenia  sportowe;

e)  palenie  tytoniu, spożywanie alkoholu, żucia  gumy;

f)  zaśmiecanie, wnoszenia opakowań  szklanych  i metalowych;

g)  przeszkadzania  w  zajęciach  lub  grze;

h)  zakłócania  porządku   i używania  słów  wulgarnych;

i)  wprowadzanie zwierząt na boiska,

j)  korzystanie z boisk bez zgody animatora a w czasie jego nieobecności gospodarza obiektu,

 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.  Animator, a w czasie jego nieobecności gospodarza obiektu, odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a)  złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

b)  pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają  podstawowych obowiązków użytkownika,

c)  posiadają nieodpowiednie obuwie.

2.  W uzasadnionych przypadkach animator, a w czasie jego nieobecności gospodarz obiektu może wezwać Policję.

3.  Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

4.  Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty,  dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

5.  Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia  obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor zarządcy w godzinach urzędowania.

Regulamin wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy nr 6/2016/2017 z dnia 24.07.2017r.

Zarządzenie Nr 6/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy z dnia 24.07.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy – pobierz...

 

ANIMATORZY

„Moje boisko ORLIK 2012”

 

Robert Sendera

Od 01.03.2020r. do 30.11.2020r.

 

Bogdan Kozioł

Od 01.03.2020r. do 30.11.2020r.

 

W sobotę oraz niedzielę korzystanie z Orlika możliwe po wcześniejszej rezerwacji u animatora.

 

GOSPODARZ OBIEKTU

Piotr Ewiak

Ul. Kolejowa 3

34-114 Brzeźnica

 

 TELEFONY KONTAKTOWE 

Animatorzy

tel. 792 814 525

tel. 604 753 886

 

Zarządca obiektu: od 21.08.2017r. w godz. 7.00 – 15.00, tel. 33 8792745

Harmonogram korzystania z kompleksu boisk "ORLIK" w Brzeźnicy 2020  - pobierz plik...

Harmonogram pracy "ORLIKA" w Brzeźnicy 2020  - pobierz plik...